Dapeng Liu: VOID 空间 Opening

DAPENG LIU: VOID 空间- Welcome Note from Prof Jing Han, Director of IAC

Opening Speech by Joanna Capon OAM

Lover’s Tears 情人的眼泪

Elaine Yin (voice), Alexander Frendo (guitar)& Yanshen Huang (piano)

Q & A with Dr Guan Wei and Artist Dapeng Liu

Closing Note by Professor Yi-Chen Lan

Photo Gallery